KVKK AYDINLATMA METNİ

KVKK AYDINLATMA METNİ

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Özel Yaşar Hastanesi olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. Şirketimiz ile paylaştığınız özel nitelikli veriler dahil tüm kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyetlerimiz ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel verileriniz; Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, Doğru ve güncel olarak, Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz sunmakta olduğumuz sağlık hizmetlerinin amacına uygun olarak tutulmaktadır: -Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde -İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak -Doğru ve güncel olarak -Belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenecektir. Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, mevzuatta ifade edildiği şekliyle sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla sınırlı kullanılmakta olup; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, bizzat başvuru, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla, Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ve anonim hale getirilmesini isteme, Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi Bakırköy İncirli Caddesi No:22 Bakırköy/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya info@ozelyasarhastanesi.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvurunun; kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Phone Number +90 (212) 543 51 51